Александър Григоров

Александър Григоров е доцент във Факултет по математика и информатика и директор на Университетски център за информационни и комуникационни технологии (УЦИКТ) към Софийския университет. Основните му изследователски интереси са в областта на изкуствения интелект, електронното обучение, извличането на информация, цифровите хранилища и потребителското моделиране. Участвал е в 7 проекта за научноизследователска и развойна дейност на ЕК. Има повече от 50 публикации.


ПРОЕКТ № КП-06-Н50/3 ОТ 30.11.2020 Г., РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
PROJECT NO КП-06-Н50/3 - 30.11.2020, FUNDED BY THE BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND (BNSF)

© Всички права запазени / All rights reserved