Улрике Петер

Улрике Петер

Улрике Петер е нумизмат в Берлинско-Бранденбургската академия на науките. Основните ѝ изследователски интереси включват античните монетосечения и историята на парите в Тракия и в съседните райони, както и антична иконография. Ръководи проекта Corpus Nummorum, посветен на дигиталната трансформация на монети и монетни типове от Мизия, Тракия, Троада и Малоазийска Мизия, в съответствие с принципите на FAIR. Тя е член на Управителния комитет на nomisma.org за създаване на международно признати нумизматични стандартни данни.