Улрике Петер

Улрике Петер е нумизмат в Берлинско-Бранденбургската академия на науките. Основните ѝ изследователски интереси включват античните монетосечения и историята на парите в Тракия и в съседните райони, както и антична иконография. Ръководи проекта Corpus Nummorum, посветен на дигиталната трансформация на монети и монетни типове от Мизия, Тракия, Троада и Малоазийска Мизия, в съответствие с принципите на FAIR. Тя е член на Управителния комитет на nomisma.org за създаване на международно признати нумизматични стандартни данни.


ПРОЕКТ № КП-06-Н50/3 ОТ 30.11.2020 Г., РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
PROJECT NO КП-06-Н50/3 - 30.11.2020, FUNDED BY THE BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND (BNSF)

© Всички права запазени / All rights reserved