Древна Тракия в цифри

Работни пакети

 • РП 1. Методологически дебат: изследвания на древна Тракия в дигитална среда

  В този пакет се предвижда участието на всички членове на колектива в теоретичен дебат за  изследователските методи на историческите дисциплини и влиянието на дигиталните технологии върху тях. Фундаменталният характер на този тип изследване ще бъде иновативен за България и изследванията на тракийската антична история, доколкото след конципирането на тракологията като историческа дисциплина в началото на 70те години на ХХ век такава целенасочена дискусия не е провеждана в българските исторически среди. Ще бъдат провокирани дискусии относно методологията в представените четири ключови дисциплини на историческото познание – антична история, археология, нумизматика, епиграфика и тяхната връзка с дигиталните технологии. Предвижда се финализиращ уъркшоп, с обобщаващ  том.

 • РП 2. Информационни технологии в хуманитаристиката

  Реализацията на тези пакетни дейности ще представлява вторият фундаментален принос на проекта с разработването и активирането на база данни, която да обединява разнородна информация за различните паметници от Древна Тракия. Тя ще протече в тясно междудисциплинно сътрудничество и координиране на изискванията и възможностите на продукта. Експертните становища на чуждестранните учени ще са  от съществена полза за обмяна на опит, изграждането на базата и синхронизирането ѝ със съществуващи европейски такива структури.

 • РП 3. Археометрични изследвания

  В хода на работата ще бъдат посетени ключови музеи в страната (Благоевград, Смолян, Пловдив, Пазарджик, Хасково, Стара Загора) и ще бъдат извършени посочените анализи на представителна извадка от подбрани находки (монети, монетни заготовки, ядра, оброчни плочки, и др.). След консултация с експерти ще бъде определен и извършен подходящият вид анализ – на място в музейните депа, или при възможност находката да бъде транспортирана – в лабораторни условия. Данните ще бъдат интегрирани в базата данни. По отношение на нумизматичните материали те ще представляват първата по рода си информационна база за съпоставяне на състава на монетните находки и търсене на идентифициране на източници на суровината.

 • РП 4. История и култура: светилища, божества, култове

  Работата в този пакет е фокусирана върху идентификацията на паметници на култа и религията в Източните Балкани от Античността, тяхното изследване и описание, за да се интегрират по установени критерии в базата данни.

 • РП 5. Нумизматика

  Дейностите в работния пакет ще бъдат насочени към решаване на някои обществени предизвикателства с разпространението на фалшифицирани монети, които са реална опасност от изкривяване на историята и използването ѝ за политически и националистически цели. Изследването на съкровищните находки и географската им локализация ще бъде основа за следващи интерпретации.

 • РП 6. Археологически ландшафти

  Дейностите по пакета са насочени към диахронна реконструкцията на антропогенния ландшафт. Те са фокусирани върху периоди на преход, които се отличават с повишена динамика – от КБЕ към РЖЕ, от КЖЕ към римската епоха и от римската епоха към Късната античност. Акцентът се поставя на култовите обекти, на тяхната културна среда и промените, свързани с въздействието на политически, икономически, религиозни и природни фактори, отразени в археологическия запис (стратиграфия, топография, архитектура, артефакти). Прилагането на съвременни интердисциплинарни изследователски методи като разработване на база данни, използване на актуални подходи и инструменти (ГИС анализи), както и интегрираните в проекта археометрични изследвания и анализи, позволяват да се откроят на отделни аспекти и постигат по-висока резолюция при трансформациите на археологическия ландшафт. 

 • РП 7. Метрология и епиграфика

  Пакетните дейности са насочени към изследване на различни антични съоръжения и уреди за измерване на тегло и дължина, налични в музеите в страната: мерителни маси, уреди за претегляне, бронзови, керамични и каменни мерки за вместимост, метални и каменни еталонни тежести, мерителните инструменти (линии, пергели), както и данни за такива в епиграфски документи. Установяване на промените, настъпили в метричните стандарти за вместимост и тегло, ще позволи те да се поставят в контекста на политическата и културната история.