РП 1. Методологически дебат: изследвания на древна Тракия в дигитална среда

В този пакет се предвижда участието на всички членове на колектива в теоретичен дебат за  изследователските методи на историческите дисциплини и влиянието на дигиталните технологии върху тях. Фундаменталният характер на този тип изследване ще бъде иновативен за България и изследванията на тракийската антична история, доколкото след конципирането на тракологията като историческа дисциплина в началото на 70те години на ХХ век такава целенасочена дискусия не е провеждана в българските исторически среди. Ще бъдат провокирани дискусии относно методологията в представените четири ключови дисциплини на историческото познание – антична история, археология, нумизматика, епиграфика и тяхната връзка с дигиталните технологии. Предвижда се финализиращ уъркшоп, с обобщаващ  том.

РП 2. Информационни технологии в хуманитаристиката

Реализацията на тези пакетни дейности ще представлява вторият фундаментален принос на проекта с разработването и активирането на база данни, която да обединява разнородна информация за различните паметници от Древна Тракия. Тя ще протече в тясно междудисциплинно сътрудничество и координиране на изискванията и възможностите на продукта. Експертните становища на чуждестранните учени ще са  от съществена полза за обмяна на опит, изграждането на базата и синхронизирането ѝ със съществуващи европейски такива структури.

РП 3. Археометрични изследвания

В хода на работата ще бъдат посетени ключови музеи в страната (Благоевград, Смолян, Пловдив, Пазарджик, Хасково, Стара Загора) и ще бъдат извършени посочените анализи на представителна извадка от подбрани находки (монети, монетни заготовки, ядра, оброчни плочки, и др.). След консултация с експерти ще бъде определен и извършен подходящият вид анализ – на място в музейните депа, или при възможност находката да бъде транспортирана – в лабораторни условия. Данните ще бъдат интегрирани в базата данни. По отношение на нумизматичните материали те ще представляват първата по рода си информационна база за съпоставяне на състава на монетните находки и търсене на идентифициране на източници на суровината.

РП 4. История и култура: светилища, божества, култове

Работата в този пакет е фокусирана върху идентификацията на паметници на култа и религията в Източните Балкани от Античността, тяхното изследване и описание, за да се интегрират по установени критерии в базата данни.

РП 5. Нумизматика

Дейностите в работния пакет ще бъдат насочени към решаване на някои обществени предизвикателства с разпространението на фалшифицирани монети, които са реална опасност от изкривяване на историята и използването ѝ за политически и националистически цели. Изследването на съкровищните находки и географската им локализация ще бъде основа за следващи интерпретации.

РП 6. Археологически ландшафти

Дейностите по пакета са насочени към диахронна реконструкцията на антропогенния ландшафт. Те са фокусирани върху периоди на преход, които се отличават с повишена динамика – от КБЕ към РЖЕ, от КЖЕ към римската епоха и от римската епоха към Късната античност. Акцентът се поставя на култовите обекти, на тяхната културна среда и промените, свързани с въздействието на политически, икономически, религиозни и природни фактори, отразени в археологическия запис (стратиграфия, топография, архитектура, артефакти). Прилагането на съвременни интердисциплинарни изследователски методи като разработване на база данни, използване на актуални подходи и инструменти (ГИС анализи), както и интегрираните в проекта археометрични изследвания и анализи, позволяват да се откроят на отделни аспекти и постигат по-висока резолюция при трансформациите на археологическия ландшафт. 

РП 7. Метрология и епиграфика

Пакетните дейности са насочени към изследване на различни антични съоръжения и уреди за измерване на тегло и дължина, налични в музеите в страната: мерителни маси, уреди за претегляне, бронзови, керамични и каменни мерки за вместимост, метални и каменни еталонни тежести, мерителните инструменти (линии, пергели), както и данни за такива в епиграфски документи. Установяване на промените, настъпили в метричните стандарти за вместимост и тегло, ще позволи те да се поставят в контекста на политическата и културната история.

ПРОЕКТ № КП-06-Н50/3 ОТ 30.11.2020 Г., РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
PROJECT NO КП-06-Н50/3 - 30.11.2020, FUNDED BY THE BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND (BNSF)

© Всички права запазени / All rights reserved