Древна Тракия в цифри

За проекта

Древна Тракия в цифри: преоценка на Античността в дигиталната епоха

Епохата на дигиталните технологии поставя въпроса за промяна на научните парадигми в историческите дисциплини и за възприемане на обективизиран подход в техния методологически инструментариум на анализ и интерпретация. Културното пространство на древна Тракия, като интердисциплинно поле, съчетаващо научните резултати от история, археология, нумизматика, епиграфика, тексткритика, предлага подходяща възможност за дебат как и до колко се променя възприемането на Античността и нашето знание за миналото в дигиталната епоха.

Цел на проекта „Древна Тракия в цифри“ е да провокира необходимата методологическа дискусия за мястото на дигиталните технологии и методите на точните науки в изследванията на историята на древна Тракия на теоретично и практическо ниво. За реализацията ѝ в рамките на проекта ще бъде развита уеб-базирана релационна база данни, която да обхваща данни от разнообразните изворови носители – писмени свидетелства, археологически паметници, епиграфски документи, нумизматични данни, със специален фокус върху резултатите от археометрични изследвания, които представляват важен компонент на проекта. Тази концептуално иновативна база данни, цели изграждането на стандарти при описанието на хетерогенни обекти с възможности за търсене, извличане и визуализиране на информация. Тя ще бъде основен аналитичен инструмент за обективизиране на реализираните в проекта фундаментални изследвания по ключови проблеми – паметници на култа и религията, експериментална нумизматична лаборатория, метрология, епиграфика и др. Едновременно с това, функционирането ѝ като уеб продукт ще осигури широк достъп и „демократизиране на информацията“, изпълнявайки две обществени функции: да съдейства за изграждане на международна академична мрежа и, от друга страна, да предлага на широката общественост експертно научно становище по дискусионни теми от областта на културно-историческото наследство на древна Тракия.